Zelfmoordpreventie

Het team suïcidepreventie

De CGG-suïcidepreventie richt zich tot alle belangrijke intermediairen inzake suïcidepreventie (zie ook www.cgg-suicidepreventie.be en www.zelfmoord1813.be). Ze wordt vorm gegeven door suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen.

Het CGG-suïcidepreventieteam van de provincie Antwerpen bestaat uit preventiewerkers van CGG Andante (Merksem), CGG De Pont (Mechelen) en CGG Kempen (Turnhout).

De suïcidepreventiewerker binnen CGG Kempen is Marijke Vandervoort (Tel: 014/41.09.67, MarijkeVandervoort@cggkempen.be). De coördinator van de Suïcidepreventiewerking provincie Antwerpen is Stefanie Ghekiere (Tel: 03/620.10.20, stefanie.ghekiere@andante.be)

Opdrachten een aanbod van CGG-SP

  • ​Consult en advies 

Dit houdt in dat professionelen ons vrijblijvend kunnen contacteren met vragen betreffende suïcide(preventie) bij cliënten of in organisaties.

De CGG-SP heeft vormingspakketten ontwikkeld om intermediairen (huisartsen, verpleegkundigen, jeugdhulpverleners, hulpverleners uit de ouderenzorg, bedrijven, psychiatrische ziekenhuizen, scholen, CLB-medewerkers, jeugdbewegingen, politie, OCMW-medewerkers, CGG-personeel, ….) te ondersteunen in het omgaan met suïcidale personen. Verschillende formules zijn mogelijk: standaardvormingen, intensieve vormingen, navormingen en train-de-trainer vormingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een brede waaier aan werkvormen en komen verschillende thema’s aan bod. 

Zo werkt de suïcidepreventiewerking van de provincie Antwerpen een project rond suïcidepreventie in het jeugdwerk uit. Het project kadert binnen het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie met als concrete doelstelling deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling binnen jeugdwerkorganisaties via een structurele inbedding van preventie en postventie van suïcidaal gedrag. Dit project komt tot stand dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen en loopt gedurende drie jaar (2015 - 2017). 

Binnen een coachingstraject wordt werk gemaakt van een suïcidepreventiedraaiboek. Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen de organisatie die theorie en praktijk integreert, rekening houdende met de eigenheid van de setting en met aandacht voor samenwerkingsafspraken met relevante externe partners. Het draaiboek bestaat uit 4 luiken: vroegdetectie en -interventie, acute dreiging en crisisinterventie, na een suïcidepoging, na een suïcide. Elk luik omvat telkens afspraken i.v.m. coördinatie en communicatie, richtlijnen voor het concrete handelen en evaluatie. Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces.
Deskundigheidsbevordering en coaching worden idealiter in een simultaan traject aangeboden. Er wordt telkens gekeken om een aanbod op maat van een organisatie, dienst, voorziening te ontwikkelen.

  • Netwerking

De CGG-SP probeert belangrijke hulpverleners en instantie samen te brengen om de continuïteit van zorg aan suïcidale personen zo goed mogelijk te garanderen.

Samenwerkingsverbanden

De CGG-suïcidepreventie heeft een samenwerkingsovereenkomst met Werkgroep Verder, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suïcidepogers en Domus Medica. Ze is ook lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en het partneroverleg Suïcidepreventie en werkt nauw samen met andere organisaties in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Nood aan advies? Op zoek naar een vorming voor je jeugdwerkorganisatie? Zin om beleidsmatig aan de slag te gaan rond het thema suïcidepreventie? 

Meer informatie over de mogelijkheden binnen het project kan je vinden op volgende website http://www.cgg-suicidepreventie.be/.

CGG Kempen ondersteunt de gesloten gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding van Turnhout (zie ook onze folder of www.zelfmoord1813.be).
 
Interessante Links

http://www.cgg-suicidepreventie.be/
https://www.zelfmoord1813.be/
http://www.werkgroepverder.be/
http://zorgvoorsuicidepogers.be/