Tarieven

De cliëntbijdragen in CGG Kempen zijn een toepassing van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012.

 • Een eerste gesprek is meestal een gratis verkennend gesprek dat telefonisch verloopt, wanneer u werd doorverwezen door een andere dienst (vb. huisarts, OCMW, CLB …) of wanneer er sprake is van urgentie. 
 • Het standaardtarief per gesprek bedraagt € 11,-
 • U betaalt slechts € 4,- indien u:
  • recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.
  • indien u in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling (attest van begeleidende dienst is vereist).
  • fiscaal ten laste bent van uw ouders/voogd zonder dat zij weten dat u in begeleiding bent.
 • Het gesprek is gratis als u:
  • gedetineerd bent.
  • asielzoeker bent.
  • geen wettig verblijf heeft.
  • de maximumfactuur voor de uitgaven van geneeskundige verzorging bereikt hebt.
  • zich in een behartenswaardige situatie bevindt.

Voor consultaties bij de psychiater het officiële honorarium. CGG Kempen werkt met een derdebetalersregeling zodat u enkel het remgeld moet betalen. 

Voor groepsactiviteiten,  vb. ACT, depressie, zelfbeeld, e.a., betaalt u voor het hele groepsprogramma (ook al bent u (meerdere sessies) ziek of afwezig).  De prijs van het groepsprogramma wordt verrekend per sessie.

Voor diagnostische consultaties (afnames testen en verwerking) wordt een dubbel tarief aangerekend.

 

Mogen we u vragen ons een kleefbriefje van het ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie (voor minderjarigen een kleefbriefje van het kind).

Indien er zich wijzigingen voordoen in uw adres, telefoonnummer of mutualiteit, willen we dit graag weten om onze dossiers actueel te houden.